Foto---Bydelsplan1

Bydelsplan 2017

28. juni 2016

Bydelsplan 2017 mod sin afslutning
Arbejdet med bydelsplanen lakker mod enden. I løbet af efteråret og vinteren har lokaludvalget og interesserede borgere arbejdet med forslag til, hvad der kan gøre Amager Vest til et bedre sted at bo. Det er der nu kommet et udkast til bydelsplan ud af. Du kan læse hele udkastet her. Eller, se det korte overblik nedenfor.

Hvad kom der så ud af det hele – kort overblik
Her er, hvad lokaludvalget vil arbejde for de næste 4 år.

Fortætning – lad bydelen vokse uden om naturen:
Ex. Ørestad 2.0: byg over banegraven og motorvejen syd for Ørestad station, så de to bydele
Ørestad City og Ørestad Syd bindes sammen. Ex. Byg blandede boliger på det gamle kaserneområde ved Statens Serum Institut

Flere kultur- og fritidsmuligheder:
Ex. et sportsegnet gulv til Ørestad Streethal og flere bemandede fritidsfaciliteter til Amager og mere brugerindflydelse.

Drejebog for bedre naboskab:
En opskrift på, hvordan man i fællesskab kan få sit kvarter mere levende og åbent på tværs af boligformer og boligforeninger.

Kunst på Amagerbrogade:
Ex. søge fondsmidler til kunst på Amagerbrogade i samarbejde med kuratorer, kunstnere og lokale borgere og forretningsdrivende – og med Amager Øst Lokaludvalg.

Vi lytter til børnene:
Tilstedeværelse af voksne
Nærområdet er vigtigt
Naboområdet er utrygt
Tryghed i trafikken
Belysning
Adgang til natur
Adgang til fritidsfaciliteter

Prioritere by- og butiksliv:
Ex. et farmers marked på Sundbyvester Plads med lokalt producerede fødevarer og omdanne metrostationsområderne til bylivszoner

Begrønne og aktivere bydelens havne, kanaler og søer:
Ex. langs kajen fra Nokken i syd til Havnebadet Islands Brygge i nord.•En familievenlig stiforbindelse på tværs af Sundby og Urbanplanen.

Flere anvendelige grønne byrum:
Ex. give Englandsparken et løft med nye anvendelsesmuligheder i form af bybier, byhaver og mere variation i beplantningen.

Solvang Bibliotek som kulturelt samlingspunkt:
Gør biblioteket og udearealet foran biblioteket til et naturligt mødested for beboerne i lokalområdet

Busforbindelser på tværs:
Busbetjening på Islands Brygge, der tilgodeser nye som gamle beboere, og omlæg bus A4 til Femøren Station

Bevare Amager Fælled som den er!

Prioritere Sundholm:
En byudviklingsplan for området og et stofindtagelsesrum på Sundholm.

Sikre trafikale overgange bl.a. på Amagerbrogade.

Bidrage til aktive og åbne skoler:
Ex. dialog med skoleledelse, forældre og lærerkræfter om samarbejde mellem lokalsamfund og skolen og økonomisk støtte til samarbejde mellem de frivillige kræfter i lokalsamfundet og skolerne.

Sikre tilstrækkelig skolekapacitet

Proces
I marts vedtog lokaludvalget at udkastet i høring i Københavns Kommunes forvaltninger, som så får chancen for at kommentere på bydelsplanen. Herefter skal bydelsplanen layoutes. Bydelsplanen forventes endelig godkendt af Københavns Kommunes Borgerrepræsentation i oktober 2017.

Hvad kom der ud af sidste runde bydelsplaner?
I Amager Vest lavede vi en bydelsplan i 2011 og 2013. Bydelsplanen fra 2013 indeholder 14 forslag til konkrete projekter og tiltag, som Amager Vest lokaludvalg har arbejdet på at gennemføre siden hen. Størstedelen af projekterne og tiltagene er blevet gennemført enten direkte, i en anderledes form eller resulteret nye projekter og aktiviteter. Andre har af forskellige grunde ikke kunnet gennemføres.
Her kan du læse, hvad der kom ud af de projekter og tiltag, som blev besluttet ved Bydelsplan 2013

Baggrund
Alle Københavns bydele laver deres egen bydelsplan, som har to hovedformål:
• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om bydelenes udvikling mellem Borgerrepræsentationen og borgerne.
• At formulere lokale indsatser for bydelenes udvikling i relation til den gældende kommuneplanstrategi.

En bydelsplan hviler altså både på bidrag fra lokale borgere og aktører og på kommuneplanstrategien. Det er Lokaludvalgets opgave at inspirere politikere og forvaltninger til at virkeliggøre idéerne over de næste mange år.

Klik her, hvis du vil downloade lokaludvalgets bydelsplan 2013 for Amager Vest.

Kort over Amager Vest og Amager Øst. Amagerbrogade udgør skillelinjen.
stort-amager-vest